Ogólne warunki zakupu towarów i usług, obowiązujące w spółce HML Nosewicz sp. j.

§ 1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania warunków

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j. mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę HML Nosewicz sp.j., zwaną dalej także „Zamawiającym”, i zawartych na podstawie tych zamówień umów sprzedaży towarów, umów dostawy towarów lub umów na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez podmiot (przedsiębiorcę) zwanego dalej
  Dostawcą”, w tym mają zastosowanie do czynności poprzedzających zawarcie tych umów, w szczególności do przygotowywania i składania ofert.
 2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j każdorazowo w obowiązującej wersji. Aktualna wersja dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej na stronie internetowej HML Nosewicz pod adresem: www.hmlnosewicz.pl.
 3. O ile HML Nosewicz sp.j i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów Dostawcy do umów zawieranych pomiędzy HML Nosewicz sp.j. i Dostawcą.
 4. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j. podane niżej pojęcie zostanie napisane z dużej litery lub skrótem, nadaje się im następujące znaczenie: – OWZ lub Ogólne Warunki Zakupu – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i HML Nosewicz sp.j.; – HML Nosewicz lub Zamawiający – oznacza spółkę HML Nosewicz sp.j. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim pod adresem ul Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński: – Towary – oznaczają wszelkie towary w wyniku realizacji złożonych przez HML Nosewicz Zamówień; – Dostawca – oznacza podmiot, z którym HML Nosewicz sp.j. zawarł umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, lub umowę o świadczenie Usług na rzecz HML Nosewicz, jak również inną umowę o podobnym charakterze; Cena Nabycia – oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą HML Nosewicz jest obowiązana zapłacić Dostawcy za Towar lub Usługę zgodnie z Zamówieniem lub postanowieniami OWZ; jest ona podana jako cena netto, tj. w cenie nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa sprzedaż/dostawa Towarów/Usług podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług; Zamówienie – oznacza oświadczenie HML Nosewicz zawierające ofertę zawarcia – odpowiednio – umowy sprzedaży
  Towarów, lub umowy dostawy Towarów, lub umowy na świadczenie Usług przez Dostawcę, na podstawie której HML Nosewicz nabędzie odpowiednio Towary lub Usługi; – Umowa – umowa – odpowiednio – sprzedaży, dostawy lub na świadczenie Usług zawarta przez HML Nosewicz i Dostawcę w wyniku przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę do realizacji; – Dni Robocze – poniedziałek do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w tym materiały, surowce, części, prefabrykaty, wyroby lub urządzenia, w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Zamówienia

 1. Zamówienia są składane przez HML Nosewicz w formie pisemnej, w oparciu o informacje udostępnione przez Dostawcę przed złożeniem Zamówienia. Ustne Zamówienia są ważne, o ile
  zostały potwierdzone pisemnie przez HML Nosewicz. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się złożenie Zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej wskazanie Towaru (w tym jego ilości lub liczby) lub Usługi, Cenę Nabycia oraz termin i miejsce dostawy Towaru/wykonania Usługi.
 3. Wszelkie oświadczenia składane przez Dostawcę odnośnie Towarów lub Usług przed złożeniem przez HML Nosewicz Zamówienia (np. odpowiedzi na zapytania HML Nosewicz, cenniki, materiały
  promocyjne, itp.) nie będą uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przy czym HML Nosewicz składając Zamówienie może opierać się na tych oświadczeniach i zapewnieniach, w szczególności dotyczących jakości Towarów i Usług.
 4. Zamówienie złożone przez HML Nosewicz Dostawcy stanowi ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamówienie uważa się za zaakceptowane (przyjęte do realizacji), a Umowę za zawartą, z chwilą
  doręczenia HML Nosewicz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji od Dostawcy lub z chwilą rozpoczęcia przez Dostawcę dostawy danych Towarów/ rozpoczęcia świadczenia danych Usług, których dotyczyło Zamówienie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym brak wyraźnego odrzucenia Zamówienia w terminie 2 Dni Roboczych o dnia doręczenia go Dostawcy także uważa się za zaakceptowanie Zamówienia.
 6. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych OWZ są nieważne i nieskuteczne, i będą uważane za niezastrzeżone, a Umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez HML Nosewicz, o ile strony nie postanowią
  inaczej na piśmie.
 7. HML Nosewicz zachowuje prawo do zmiany warunków Umowy w trakcie jej realizacji. Dostawca podejmie najlepsze starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu. Strony wspólnie uzgadniają wszelkie zmiany Ceny Nabycia, o ile mają one miejsce, wynikające z takiej zmiany.
 8. Zmiany warunków Umów przez Dostawcę po zaakceptowaniu Zamówienia wymagają uprzedniej pisemnej zgody HML Nosewicz.
 9. W wypadku gdy Dostawca poinformuje HML Nosewicz o właściwościach Towaru lub Usługi i w oparciu o te informacje HML Nosewicz złoży Zamówienie, a Dostawca nie będzie mógł go zrealizować z uwagi na niemożliwość dotrzymania właściwości Towaru/Usługi, Dostawca pokryje wszelkie szkody (w tym utracone korzyści) HML Nosewicz związane z niemożliwością realizacji Zamówienia (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w oparciu o zapewnienia Dostawcy o właściwościach Towaru HML Nosewicz złoży ofertę swoim Klientom).

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest sprzedawany/dostarczany Towar lub zamówiona Usługa.
 2. Dostawca wykona przedmiot Umowy w najlepszej jakości, zgodnie z treścią Zamówienia, a także z obowiązującymi normami i przepisami.
 3. Dostawca wraz z dostawą zakupionych Towarów dostarczy Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, wszelką dokumentację techniczną oraz inne dokumenty wskazane z Zamówieniu, które to dokumenty potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Zamówienia, a także z zobowiązującymi normami i przepisami. Dostawca zapewni aktualność tych dokumentów. Na Dostawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich takich dokumentów, które pozwolą na wprowadzenie Towarów na rynek Unii Europejskiej, w tym rynek polski, lub na odsprzedaż Towarów, zwłaszcza na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne dokumenty określone w Zamówieniu.
 4. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu zobowiązania przez Dostawcę, skutkującą możliwością odstąpienia przez HML Nosewicz od umowy dostawy Towarów/ wykonania Usług, co, do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez wyznaczania dodatkowego terminu, a to w terminie 6 miesięcy od takiego uchybienia.
 5. Jeżeli przed zawarciem Umowy Dostawca zapewniał, o określonych cechach przedmiotu Umowy (lub przedstawiał je w swoich materiałach marketingowych – katalogach, na stronach internetowych, w przesłanych informacjach), o ile w Zamówieniu nie wskazano wprost inaczej – przedmiot Zamówienia powinien spełniać te cechy.

§ 4. Termin i warunki dostawy

 1. O ile nie zostało inaczej określone w Zamówieniu, warunkiem dostawy jest DDP /Delivered Duty Paid/ (wg Incoterms 2010) do miejsca wskazanego w Zamówieniu HML Nosewicz.
 2. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, terminy dostaw są terminami kreślonymi w Zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru na wskazane w Zamówieniu miejsce dostawy lub odpowiednio termin wykonania Usługi. Dostawca jest zobowiązany ściśle przestrzegać terminów dostawy.
 3. Częściowe dostawy są dozwolone tylko wtedy, gdy tak jest określono w Zamówieniu lub uzgodniono w pisemnie przez Zamawiającego.
 4. Uzgodniony w Umowie zawartej na podstawie Zamówienia termin dostawy Towarów/wykonania Usług ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania terminu dostawy. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie poniesione przez HML Nosewicz straty, jak również wszelkie utracone przez HML Nosewicz korzyści w związku z niedochowaniem terminu dostawy.
 5. Bez uszczerbku dla obowiązku dochowania terminu dostawy Towarów/wykonania Usług,
  w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania HML Nosewicz o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów /wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie wskazanym w Zamówieniu, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części Umowy
  nie zrealizowanej w terminie określonym w Zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostało tak określone wykonania Umowy zawartej na podstawie Zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania przedmiotu Zamówienia.
 7. Rozładunek Towarów wykonuje samodzielnie HML Nosewicz, przy czym Dostawca udostępni Towar do rozładunku w miejscu wyznaczonym przez HML Nosewicz.
 8. Dostawa może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer Zamówienia, specyfikację wysłanego Towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu.
 9. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
 10. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru z Dostawcy na Zamawiającego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym w Umowie miejscu.
 11. Przy odbiorze Towarów/Usług HML Nosewicz dokona wyłącznie kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości, nie ma obowiązku weryfikacji jakości Towarów.
 12. Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia Towaru dostarczonego przed terminem dostawy.
 13. Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.
 14. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy lub nie zrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w §3 pkt 3 Ogólnych Warunków Zakupu, Zamawiający może skorzystać z uprawnień określonych przepisami prawa lub jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
 • zażądać wykonania Zamówienia w całości lub częściowo w określonym terminie;
 • dokonać zakupu przedmiotu Umowy u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;
 • odstąpić od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy. Zamawiający może ponadto dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy na ogólnie obowiązujących zasadach (w tym w wypadku, gdy wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy HML Nosewicz odstąpi od Umowy).

§ 5. Gwarancja i rękojmia

 1. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość Towarów lub Usług. Gwarancja udzielana jest z chwilą dostarczenia Towaru.
 2. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczone Towary na na okres 2 lat ( tj. na określony przepisami Kodeksu Cywilnego) lub dłuższy, jeżeli został uzgodniony przez HML Nosewicz i Dostawcę lub wynika z dołączonej do Towaru karty gwarancyjnej ewentualnie ogólnych warunków umów stosowanych przez Dostawcę lub w reklamie dotyczącej Towaru prezentowanej przez Dostawcę, przy czym gdy Towar/Usługa są wadliwe w chwili dostarczenia, okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usunięcia tych wad. W każdym wypadku zastosowanie ma okres dłuższy.
 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte w pkt. 2. powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego.
 4. Na żądanie HML Nosewicz Dostawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną). Warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla HML Nosewicz niż warunki i uprawnienia HML Nosewicz wynikające z niniejszych OWZ oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWZ w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 5. Każda kontrola i zgłoszenie wad przez HML Nosewicz w okresie gwarancji jakości i okresie rękojmi za wady przedmiotu Umowy będzie uważane za złożone w terminie. HML Nosewicz nie jest związana żadnym terminem zawiadomienia Dostawcy o wadzie Towarów/Usług. Art. 563 §1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
 6. W przypadku niezgodności Towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy HML Nosewicz i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem nieważności, Zamawiający może według własnego wyboru, żądać naprawienia lub wymiany wadliwych Towarów, dostawy brakującej części lub brakujących części Towarów na koszt Dostawcy, bez uszczerbku dla innych uprawnień HML Nosewicz wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do odstąpienia od Umowy, prawa do obniżenia Centy Nabycia i niezależnie prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.
 7. W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami pomiędzy HML Nosewicz i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem nieważności, Zamawiający może żądać usunięcia wady, a gdy wady nie dadzą się usunąć, lub gdy Dostawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, HML Nosewicz może, wedle swego wyboru, odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, bez uszczerbku dla innych uprawnień HML Nosewicz wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.
 8. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru lub Usługi lub dokonania wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad – według wyboru HML Nosewicz, zgodnie z postanowieniami § 5 pkt. 6 i 7 powyżej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia wady przez HML Nosewicz, chyba że HML Nosewicz wyrazi w formie pisemnej zgodę na inny termin. Jeżeli Dostawca nie usunie wady Towaru lub Usługi lub nie dokona wymiany Towaru na wolny od wad w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, HML Nosewicz jest uprawniona do usunięcia wady we własnym zakresie lub powierzenia jej usunięcia lub – w odniesieniu do zgłoszonej wady Usługi – do dalszego wykonania Usługi, osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 9. HML Nosewicz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wadliwych Towarów/wykonanych Usług. Skorzystanie przez Zamawiającego z takiego uprawnienia nie oznacza, iż HML Nosewicz jest opóźniona w odbiorze Towarów/wykonanych Usług.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia Towarów, HML Nosewicz poinformuje Dostawcę o tym fakcie niezwłocznie, podając przyczyny odmowy przyjęcia. Towary, których zgodnie ze zdaniem poprzedzającym HML Nosewicz odmówiła przyjęcia, zostaną – według wyboru HML Nosewicz – zwrócone Dostawcy na jego koszt i ryzyko albo zatrzymane przez HML Nosewicz, o ile będzie to możliwe, do chwili, gdy Dostawca wyda HML Nosewicz dalsze instrukcje co do ich rozdysponowania. Co jest zobowiązany uczynić w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia Towarów.
 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
 12. W wypadku gdy Dostawca w swojej ofercie handlowej stosuje korzystniejsze dla Zamawiającego warunki gwarancji jakości, dla Umów zastosowanie mają te korzystniejsze warunki.

§ 6. Warunki płatności

 1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami Zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie wskazanym w Zamówieniu od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru Towaru, dowodem wydania lub listem przewozowym, chyba że zostanie ustalone pisemnie inaczej.
 2. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru, dowód wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron.
 3. W wypadku stwierdzenia wad przedmiotu Zamówienia HML Nosewicz może wstrzymać się z płatnością Ceny Nabycia do czasu usunięcia wady.

§ 7. Poufność

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim.
 2. Informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych,
  danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązku poufności przez Dostawce lub zapłaty przez Dostawcę kary umownej w kwocie 30.000 PLN za każde naruszenie, co nie ogranicza prawa HML Nosewicz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji Zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.
 5. Dostawca nie ma prawa powoływać się w jakichkolwiek publikacjach, reklamach, jak również we wszelkiej innej formie pisemnej lub ustnej na fakt wykonywania dostaw dla HML Nosewicz, bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony HML Nosewicz.

§ 8. Dodatkowe postanowienia

 1. W przypadku rozszerzenia zakresu Zamówienia i Umowy Dostawca dostarczy towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat). Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu Zamówienia (odstąpienia od Umowy w części) oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu Zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia. Odstąpienie od Umowy i zwrot części Zamówienia może być wykonany w terminie 6 miesięcy od daty dostawy Towaru. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Zamówień, które obejmują produkty wykonywane na specjalne zlecenie HML Nosewicz, po tym jak Dostawca przystąpił do wykonania tych produktów.
 3. Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.
 4. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów/ wykonania Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka i prawa pracy i ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i praktyk korupcyjnych. Dostawca oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska; zobowiązuje się podczas wykonywania sprzedaży/dostawy Towarów/ świadczenia Usług do dbania o środowisko naturalne w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i możliwości stworzenia zagrożeń dla środowiska oraz do stosowania wszelkich przepisów z zakresu Ochrony Dostawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z Towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Środowiska, w tym przepisów Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE 29.05.2007, L 136/3 z poźn. zmianami, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz.150 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2013, poz. 88 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowanie, (Dz. U. 2010, Nr 27, poz. 140 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 poz.445). Dostawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z dostawą Towarów/świadczeniem Usług, zgodnie z ww. przepisami.
 5. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie HML Nosewicz i w terminie wskazanym przez HML Nosewicz dokumentacji technicznoruchowej urządzeń, przy pomocy których dokonuje dostawy Towarów/wykonania Usług, a także aktualnych pomiarów instalacji elektrycznej, informację o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa oraz książkę konserwacji z wpisem potwierdzającym sprawność urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca użytkujący urządzenia podlegające dozorowi technicznemu ma obowiązek okazać do wglądu HML Nosewicz lub osobie przez HML Nosewicz wskazanej aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego ich dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanych urządzeń.
 6. Dostawca jest zobowiązany zapewnić i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia (np. spawarki, piły itp.) będą miały odpowiednie uprawnienia, będą przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług przepisami oraz zostaną poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o ile jest to wymagane będą posiadały aktualne badania lekarskie, w tym psychotechniczne. Dostawca ma obowiązek udostępnić stosowne dokumenty każdorazowo do wglądu HML Nosewicz lub osobie przez nią wskazanej. Dostawca na żądanie HML Nosewicz ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia, o których mowa w §8 pkt 5 do bezwarunkowego stosowania hełmów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, obuwia roboczego oraz wymaganych ochron indywidualnych w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek wyposażyć środki transportowe, a w trakcie ich użytkowania w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług zapewnić stosowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego cofania oraz światła ostrzegawczego. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad poruszania się w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie przedstawionych przez HML Nosewicz lub osobę przez nią wskazaną.
 7. Dostawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie HML Nosewicz i w terminie wskazanym przez HML Nosewicz do wglądu HML Nosewicz polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec HML Nosewicz jak również osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu wyrządzone przez Dostawcę, jego pracowników lub osoby trzecie działające w jego imieniu w związku z realizacją Zamówienia.
 8. Dostawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca dostawy Towarów/wykonania Usług w trakcie wykonywania dostawy Towarów /świadczenia Usług w stanie, który nie będzie utrudniał prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby, na rzecz której Dostawca dokonuje dostawy Towarów/ świadczenia Usług, jak również nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
 9. Dostawca jest obowiązany składować materiały oraz sprzęt niezbędny do dostawy Towarów/ świadczenia Usług w miejscu wyznaczonym przez HML Nosewicz lub osobę przez nią wskazaną. Dostawca zobowiązany jest po zakończeniu prac uporządkować teren dostawy Towarów/świadczenia Usług oraz zabezpieczyć swój sprzęt i materiały.
 10. HML Nosewicz ma prawo dokonać weryfikacji wykonania Zamówienia w siedzibie lub zakładzie Dostawcy, w szczególności w celu zweryfikowania czy przedmiot Zamówienia jest realizowany zgodnie z Umową i niniejszymi OWZ.
 11. W wypadku podejrzenia, że przedmiot Zamówienia nie spełnia warunków Umowy w zakresie wykorzystanych materiałów HML Nosewicz ma prawo przekazać próbkę przedmiotu Zamówienia do badania w specjalistycznych laboratoriach chemicznych. W wypadku wykrycia niezgodności przedmiotu Zamówienia z Umową lub OWZ lub normami technicznymi Dostawca zrekompensuje HML Nosewicz poniesione koszty badań laboratoryjnych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część Umowy zawieranej przez Dostawcę z Zamawiającym. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia na inną osobę praw wynikających z Umowy lub też obciążenia praw i obowiązków wynikających z realizacji Umowy.
 5. HML Nosewicz jest uprawniona do przeniesienie praw i obowiązków z udzielonej przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na osoby trzecie.
 6. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia HML Nosewicz o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak
  zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu lub też w podpisanych Umowach uważane są za skuteczne.
 7. Wszelkie oferty, Zamówienia, Umowy i niniejsze OWZ podlegają prawu państwa właściwego ze względu na siedzibę HML Nosewicz (prawu polskiemu).
 8. Wszelkie spory między HML Nosewicz i Dostawcą wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę HML Nosewicz, bez uszczerbku dla uprawnienia HML Nosewicz do wniesienia powództwa do sądu, który byłby właściwy w przypadku braku wyboru sądu zgodnie z niniejszym punktem.
 9. Na potrzeby niniejszych OWZ, za formę
  równoważną formie pisemnej uznaje się złożenie oświadczenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, przy czym nie dotyczy to oświadczeń o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy.
 10. HML Nosewicz może dokonywać zmian do niniejszych OWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej (przez która rozumie się także formę tekstową elektroniczną) pod rygorem nieważności i ogłoszenia na stronie internetowej www.hmlnosewicz.pl Zmiana Ogólnych Warunków Zakupu nie dotyczy Umów zawartych przed datą ich ogłoszenia na stronie internetowej.

APPLICABLE IN GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASE OF GOODS AND SERVICES THE COMPANY HML NOSEWICZ S.A.

§ 1. GENERAL PROVISIONS AND SCOPE OF THE CONDITIONS:

 1. These HML Nosewicz sp.j. General Terms and Conditions for Purchase of Goods and Services apply to orders placed by the HML Nosewicz sp.j., hereinafter referred to as „Ordering Party„, and contracts of sale of goods, contracts for the supply of goods or contracts for providing services to the
  Ordering Party, concluded on the basis of those orders, by the entity (entrepreneur), hereinafter referred to as the „Supplier„, including but not limited to act prior to the conclusion of those contracts, in particular for the preparation and submission of offers.
 2. Unless otherwise agreed, the HML Nosewicz sp.j. General Conditions of Purchase of Goods
  and Services shall apply in each case in its current version. The current version shall be available all times in electronic form on the website of HML Nosewicz at: www.hmlnosewicz.pl
 3. HML Nosewicz sp.j. and the Supplier have agreed otherwise in writing, any Supplier’s standard contracts shall not be applied to contracts concluded between HML Nosewicz sp.j and the Supplier.
 4. Whenever these HML Nosewicz sp.j. General Terms and Conditions for Purchase of Goods and Services mention below terms, written with a capital letter or abbreviation, it gives them the following meaning: – GTCP or General Terms and Conditions for Purchase – these HML Nosewicz sp.j. General Terms and Conditions for Purchase of Goods and Services; – HML Nosewicz or Ordering Party – means the company HML Nosewicz sp.j. with its registered office in Lidzbark Warmiński, ul Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński: – Services – mean any services provided to HML Nosewicz in performance of Orders placed by by HML Nosewicz; – Supplier – means an entity, with whom HML Nosewicz concluded a contract for the delivery or sale of goods or a contract for providing services to HML Nosewicz or any other contract of similar nature; – Purchase Price – value expressed in monetary units, which HML Nosewicz is obliged to pay to the Supplier for Goods or Services, in accordance with the Order or the provisions of GTCP; it is given as a net price, i.e. the price does not include tax on goods and services (value added tax), if under applicable law sale / delivery of Goods / Services subject to tax on goods and services; – Order – means HML Nosewicz’s statement containing an offer to conclude – respectively – a contract for the sale of Goods or contract for providing Services by the Supplier, on basis of which HML Nosewicz shall purchase respectively Goods or Services; – Contract – means a contract for – respectively – sale, delivery or providing Services, concluded by HML Nosewicz and the Supplier as a result of acceptance of the Order by the Supplier; – Working Days – mean days from Monday to Friday, excluding public holidays in the Republic of Poland.

§ 2. ORDERS

 1.  Orders shall be placed by HML Nosewicz in writing, on the basis of information provided by the Supplier before placing the Order. Oral Orders are valid only if they have been confirmed in writing by HML Nosewicz. Placing an Order by fax or email shall be considered as equivalent to the written form.
 2. An Order should contain at least an indication of the Goods (including its amount or number) or Services, the Purchase Price and the date and place of delivery of the Goods / performance of the Service.
 3. Any statements relating to the Goods or Services, made by the Supplier before placing an Order by HML Nosewicz (e.g. responses to HML Nosewicz’s inquiries, price lists, promotional material, etc.) shall not be considered as the offer within the meaning of the Polish Civil Code, however HML Nosewicz, may, by placing an Order, take into consideration those statement and assurances, in particular concerning the quality of Goods and Services.
 4. An Order placed by HML Nosewicz to the Supplier is an offer of conclusion of a Contract within the meaning of Art. 66 of the Polish Civil Code.
 5. An Order shall be considered as approved (accepted for realization), and the Contract as concluded, upon the delivering HML Nosewicz a confirmation of an Order by the Supplier or upon commencement delivering Goods/ rendering Services to which the Order related to, depending on what comes first, and the lack of a clear rejection of Order within 2 Working Days from the date of delivery of the Order to the Supplier is also considered as an acceptance of the Order.
 6. An Order may be accepted without reservations only. All terms or conditions specified by the Supplier in the Order confirmation that modify, supplement or otherwise differ from those specified in the Order and these GTCP are invalid and ineffective, and shall be considered as non-stipulated and the Contract shall be considered as concluded on conditions specified in the Order made by HML Nosewicz, unless the parties agree otherwise in writing.
 7. HML Nosewicz reserves the right to change the terms of the Contract during its performance. The Supplier shall undertake its best efforts to meet this demand. The Parties shall jointly agree on any change of the Purchase Price, if it results from such a change.
 8. Any changes in the terms of the Contract by the Supplier after accepting Order require the prior written agreement of HML Nosewicz.
 9.  If the Supplier informs HML Nosewicz about characteristics of Goods or Services, and HML Nosewicz, in reliance to the information, places an Order, and then the Supplier proves unable able to perform such Order due to its inability to meet the characteristics of the Goods / Services, the Supplier shall cover damage (including lost profits) of HML Nosewicz incurred by inability to perform the Order (this applies in particular to the situation in which HML Nosewicz, in reliance to Supplier’s assurance concerning Goods’ characteristics, makes an offer to its clients).

§ 3. OBJECT OF A CONTRACT

 1.  The object of a Contract are sold / delivered Goods or ordered Services.
 2. The Supplier shall perform the object of the Contract in the best quality, in accordance with the contents of the Order, as well as with applicable rules and regulations.
 3. Upon with the delivery of Goods purchased, the Supplier shall provide the Ordering Party all and any guarantee certificates, attestations, certificates, technical documentation and any other documents indicated in the Order, confirming that render of the object of the Contract had been made in accordance with contents of the Order and with applicable rules and regulations. The Supplier shall ensure that those documents are up-to-date. The Supplier is obliged to provide all and any documents that enable the introduction of Goods on the European Union’s market, including Polish market, or to resale Goods especially on Polish market, in accordance with applicable laws and/or any other documents indicated in the Order.
 4. Failure to meet the obligation referred to in the preceding point is considered as a Supplier’s delay in the performance of obligation, entitling HML Nosewicz to rescind the contract for the supply of goods / providing Services, as to which the failure to perform obligation indicated in this point relates to, without setting an additional term and within 6 months of such breach.
 5. If, before the conclusion of a Contract, the Supplier ensured about a certain characteristics of the object of a Contract (or presented them in His marketing materials – catalogues, websites,
  information sent), the subject of Order shall comply with these characteristics unless the Order indicates otherwise.

§ 4. TERM AND CONDITIONS OF DELIVERY

 1. Unless the Order specifies otherwise, the condition of delivery is DDP / Delivery Duty Paid / (by Incoterms 2010) to the place indicated in the HML Nosewicz Order.
 2. Unless otherwise agreed in writing, delivery terms shall be those specified in the Order and they shall mean the date for delivery to the place of delivery indicated in the Order, and accordingly the term of performance of Services. The Supplier shall strictly observe delivery terms.
 3. Partial deliveries are permitted only if it is so specified in the Order or agreed in writing by the Ordering Party.
 4. The term of delivery Goods / performance Services agreed in the Contract concluded on the basis of Order shall be final and the Supplier shall be liable for any damage resulting from failure to comply with the delivery term. The Supplier’s liability covers all and any losses incurred by HML Nosewicz, as well as any HML Nosewicz’s benefits lost in connection with the failure to comply with the term of delivery.
 5. Without prejudice to the obligation to meet the term of delivery of Goods / performance of Services, in case meet the delivery term is endangered, the Supplier shall immediately inform HML Nosewicz of any circumstances which may affect the delay in delivery of Goods / performance of Services. The Supplier shall specify in writing the anticipated duration of the delay and its cause.
  Failure to provide such information or information which content demonstrates that the delivery will not be completed within the period specified in the Order, may be the basis of rescission of the Contract by the Ordering Party.
 6. The Ordering Party reserves the right to rescind the Contract which is not performed within the term specified in the Order without the obligation to pay damages. At the same time the Ordering Party reserves the right to seek damages from the Supplier for improper performance of the Contract, concluded on the basis of the Order, on the basis of the general principles set out in the Polish Civil Code, and reimbursement of costs incurred for substitute performance of the object of the Order.
 7. HML Nosewicz shall unload the Goods by itself, whereas the Supplier shall provide Goods for unloading at the place designated by HML Nosewicz.
 8. Delivery may be rejected if it is not accompanied by a document of delivery issued by the Supplier, containing the Order’s number, specification of Goods delivered, quantity, details of packaging, weight and place of receipt, if they were specified in the Order.
 9. The Supplier is liable for damages resulting from any delay, loss or damage caused by improper labeling, packaging or identification of shipment.
  10. Delivery of ordered Goods shall be deemed as performed with reference to the fulfilment of the conditions of delivery and the risk of accidental loss or damage of Goods from the Supplier to the
  Ordering Party shall pass, at the moment of faultless, documented receipt of the delivery by the Ordering Party, in the place agreed in the Contract.
 10. Upon receipt of Goods / Services HML Nosewicz shall only control the type of Goods and
  their quantity, it is not obliged to verify the quality of Goods.
 11. The Ordering Party is not obliged to accept the Goods delivered before the delivery term.
 12. The Ordering Party is entitled to return each shipment that came before the delivery term, at Supplier’s cost, or order the Supplier to pay the appropriate storage costs. The risk of damage or loss is borne by the Supplier.
 13. In the event of a delay of the Supplier in performance of the object of Contract or not performing the Supplier’s obligations set out in § 3 point 3 hereof, the Ordering Party may exercise rights provided by law or exercise one or more of the following rights:
  • to demand the performance of the Order in whole or in part within a specified period;
  • to purchase the object of the Contract from another supplier, at the expense and risk of the Supplier;
  • rescind the Order due to reasons caused by the Supplier without setting an additional term, by written notice to Supplier. The Ordering Party may also seek damages for non-performance or improper performance of the Contract under general rules (in particular those provided in case of
  rescission of the Contract by HML Nosewicz resulting from non-performance or improper performance thereof).

§ 5. GUARANTEE AND STATUTORY WARRANTY

 1. The Supplier guarantees the highest quality of Goods or Services. Guarantee is granted upon the delivery of Goods.
 2. The Supplier provides a guarantee of quality for the delivered Goods for a period. for a period of 2 years (i.e. determined by the provisions of the Civil Code) or longer, if agreed upon between HML Nosewicz and the Supplier or stems from the guarantee card attached to the Product or from general conditions of contracts used by the Supplier or advertisement relating to the Goods presented by the Supplier, provided that if Goods / Service were defective at the time of delivery, guarantee and statutory warranty periods are extended by the time used to remove those defects. In each case, longer period shall be applied.
 3. Statement on granting guarantee contained in point 2. above is considered to be equivalent to the issuance of a guarantee document.
 4. At the request of HML Nosewicz, the Supplier will provide a separate guarantee document (guarantee card). Terms and rights set out therein shall not be contrary or less favourable for HML Nosewicz than the terms and rights arising for HML Nosewicz hereof and, to the extent not regulated herein, applicable provisions of Polish law.
 5. Each inspection and notification of defects by HML Nosewicz during the period of guarantee of quality and the period of statutory warranty for defects of object of the Contract will be considered as submitted within the deadline. HML Nosewicz is not bound by any deadline for notification of defects in Goods / Services to the Supplier. Art. 563 § 1 of the Civil Code does not apply.
 6. In the event of non-conformity of the Goods with the Order, or other arrangements made in writing between HML Nosewicz and Supplier, under pain of invalidity, the Ordering party may at his choice, request repair or replacement of defected Goods, supply of the missing part or missing parts at Supplier’s expense, without detriment to any other rights arising for HML Nosewicz from herein GTCP or law provisions, including inter alia the right to rescind the Contract, the right to reduce Purchase Price and independently the right to claim compensation for actual damages and lost profits.
 7. In the event of non-compliance of the Services with the Order, or other arrangements between HML Nosewicz and the Supplier made in writing under pain of invalidity, the Ordering Party may request the removal of defects within the specified period of time, and when the defect cannot be removed within the specified period of time, HML Nosewicz may, upon its sole discretion, rescind the Contract or request a reduction of remuneration, without detriment to any other rights arising for HML Nosewicz hereof or of legal provisions, including inter alia the right to claim damages for losses and lost profits.
 8. The Supplier is obliged to remove defects in Goods or Services or replace the defected Goods for one free of defects – at HML Nosewicz choice, in accordance with § 5 points 6 and 7 above, within 3 Working Days from the date of HML Nosewicz’s notification of defect, unless HML Nosewicz expresses a written consent for another deadline. If the Supplier does not remedy defects in Goods or Services or does not replace the Goods for one free from defects within the deadline mentioned in the preceding sentence, HML Nosewicz shall entitled to remedy the defect themselves or entrust its removal or – in relation to notified defects of Service – further realization of the Services, to a third party in both cases at Supplier’s cost and risk, upon prior written notice to the Supplier. The foregoing shall not affect the rights of the Ordering Party in regards to contractual penalty, supplementary compensation and withholding payment of Supplier’s invoices, and also it does not
  relieve the Supplier of liability under guarantee.
 9. HML Nosewicz reserves the right not to accept defective Goods / performed Services. The exercise such a right by the Ordering Party shall not mean that HML Nosewicz is delayed in reception of Goods / performed Services.
 10. In the event of refusal to accept Goods, HML Nosewicz will inform the Supplier of this fact
  immediately, stating the reasons for the refusal to accept. Goods which, in accordance with the preceding sentence, HML Nosewicz refused to accept, shall be – at HML Nosewicz’s choice – returned to the Supplier at its own cost and risk, or retained by HML Nosewicz, if possible, until Supplier’s further instructions for HML Nosewicz as to their disposal. That is required to be done within 5 Working Days from the date of notification of refusal to accept Goods.
 11. Irrespective of the rights under the guarantee of quality Supplier shall be liable to Ordering Party under the statutory warranty in accordance with legal regulations of the Civil Code. The period of statutory warranty of the Supplier is equal to the period of guarantee given by him.
 12. In the event that the Supplier in its commercial offer terms of guarantee of quality applies more favourable for Ordering Party, the favourable conditions shall apply for Contracts.

§ 6. TERMS OF PAYMENT

 1. Subject to compliance of delivered Goods and invoices to the specifications and clauses of Contract, payments will be executed by the Ordering Party by a bank transfer onto an account indicated on Supplier’s invoice within the deadline specified in the Contract from the date of delivery of the invoice along with a protocol of fault-free acceptation of the Goods, proof of release or bill of lading, to the Ordering Party’s registered office, unless it is agreed otherwise in writing.
 2. Each time the basis for issuing an invoice is a protocol of fault-free reception, proof of release or bill of lading signed by representatives of the Parties.
 3. In the event of defects to the object of the Order HML Nosewicz may withhold payment of the Purchase Price until removal of the defect.

§ 7. CONFIDENTIALITY

 1. Any information arising directly from these General Terms and Conditions of Purchase, as well as information obtained by the Supplier in connection with an Order, including in particular any
  organizational, commercial and technical information related to the Ordering Party and not made publicly available, will be considered by the parties as confidential and as such will not be disclosed to third parties.
 2. This obligation does not apply to situations in which the obligation to provide information results from the mandatory applicable provisions of law.
 3. In particular, the Supplier undertakes to treat as confidential information the amount of trade, prices in use, discounts, product specifications, logistic agreements, technological data, under pain of resending the Contract by the Ordering Party for reasons attributed to the Supplier within 6 months of being informed about the breach of the duty of confidentiality by the Supplier or payment of a contractual penalty in the amount of PLN 30,000 by the Supplier for each breach, which does not limit HML Nosewicz’s right to seek damages on the general principles.
 4. The Supplier declares that it will not use confidential information for purposes other than for the performance of an Order and that it will provide the adequate protection of information relevant to their confidential nature. The obligation to keep such information confidential remains in force after an Order’s performance and may be terminated only with consent of the Ordering Party made in writing, under pain of nullity.
 5. The Supplier is not entitled to inform about supplying HML Nosewicz in any publications, advertisements, as well as in any other written or oral form, without prior written consent from HML Nosewicz.

§ 8. ADDITIONAL PROVISIONS

 1. In case of extending the scope of the Order and Contract Supplier will deliver additional goods or replacements on terms applied to the Contract in question (unit price, discount).
 2. The Ordering Party reserves the right to return part of the goods Ordered (partial rescission of the Contract) and to limit its extent. The potential return of part of the goods Ordered or limitation of its scope shall be done using the unit price set for performing the Order in question. Rescinding the Contract and returning a part of the Order may be executed within 6 months from the date of delivery of the Goods. The right to rescind does not apply to Orders, which include products made on HML Nosewicz special order, after the Supplier has proceeded with manufacturing of those goods.
 3. The Supplier shall hold the Ordering Party indemnified against any third party’s claims in connection with the Goods, parts and materials delivered accordingly with the patent, license or registered design. In case of proceedings in respect to such claims, the Supplier, at his expense, will provide direct defense for the Ordering Party.
 4. The Supplier undertakes to conduct business in accordance with codes of conduct and professional integrity, to comply with the regulations and organizational principles and safety at the place of delivery of the Goods / performed Services in accordance with the applicable rules on health and safety at work, human rights and labour law and antitrust and unfair competition laws and
  corruption practices. The Supplier states that effective provisions on environmental protection are known to him; commits oneself , while performing sales/ delivery of Goods/ Services, to take care of the environment, in particular in the field of waste management and the possibility of creating environmental hazards, and to apply any provisions on Environmental Protection, including the provisions of Regulation EC 1907/2006 of the European Parliament and of the Council from 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769 / EEC and Directive 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / EC (Official Journal. EU 29.05.2007 L 136/3, as amended, Act of 27 April 2001 Environmental Protection Law (Dz. U. [Journal of Laws] 2008 No. 25, item 150, as amended), the Act of 14 December 2012 about wastes (Dz. U. [Journal of Laws] 2014 pos. 695 as amended), the Act of 13 June 2013. on the managing of packaging and packaging waste (Dz. U. [Journal of Laws] 2013, pos. 88, as amended), Regulation of the Minister of Health of 8 February 2010 on the list of dangerous substances with their classification and labelling (Dz. U. [Journal of Laws] 2010 No. 27, item. 140, as amended), Regulation of the Minister of Health 20 April 2012. on labelling of dangerous chemical substances and dangerous mixtures and some mixtures (Dz. U. 2012 poz.445). The Supplier is responsible for the management of wastes generated in connection with the supply of Goods / provision of Services, in accordance with the above provisions.
 5. The Supplier is obliged to provide each time at the request of HML Nosewicz and at date specified by HML Nosewicz, operation and maintenance documentation of devices, used to supply the Goods / perform Services, and also the current measurements of the electrical system, information on fulfilment of minimum safety requirements and maintenance book with an entry confirming the efficiency of devices, referred to in the preceding sentence. The Supplier using devices which are subject to technical inspections is required to make available for inspection, for HML Nosewicz or a person indicated by HML Nosewicz, current decision of the Office of Technical Inspection of
  admission to service and attestations for operated devices.
 6. The Supplier is obliged to ensure and bears liability, that people operating any means of transportation and other devices (e.g. welders, saws, etc.) will have the appropriate permissions, they will be trained in safety and health at work, in accordance with regulations applicable in the place of delivery of Goods / performed Services and will be informed about the risks in the workplace, the occupational risks associated with their work, and if required will have a current medical examination, including psycho technical examination. The Supplier shall provide the relevant documents each time for inspection of HML Nosewicz or person indicated by it. At the request of HML Nosewicz, the Supplier is obliged to equip and commit people operating means of transportation and other devices, referred to in § 8 point 5, to the unconditional use of helmets, warning vests, work boots and required items of individual protection at the palace of delivery of Goods / performed Services. The Supplier shall equip means of transport, and during their use at the place of delivery of Goods / performer Services ensure the application of audible reversing warning and warning light. The Supplier is obliged to comply with traffic rules at the place of delivery of Goods / performed Services and in the immediate vicinity presented by HML Nosewicz or a person indicated by HML Nosewicz.
 7. The Supplier is required to have current civil liability insurance contract. The Supplier is required to provide the insurance policy, referred to in the preceding sentence, for inspection, each time upon the request of HML Nosewicz and at specified date by HML Nosewicz. The Supplier shall bear any and all responsibility towards HML Nosewicz as well as third parties for any damages to property, health or life caused by the Supplier, its employees or third parties acting on its behalf, in
 8. The Supplier shall maintain the place of delivery of Goods / performed Services during the execution of delivery of Goods / Services in condition that does not interfere with the proper functioning of the company on whose behalf the Supplier is making the supply of Goods / performing Services, as well as will not generate threat to health and safety at work and fire safety.connection with the Order.
 9. The Supplier shall store materials and equipment necessary for the supply of Goods / performing Services in a place designated by HML Nosewicz or a person indicated by the latter. Upon completion of delivery of Goods/performing Services the Supplier shall tidy the place of delivery of Goods/ performed Services and secure its equipment and materials.
 10. HML Nosewicz has the right to verify the performance of the Order at Supplier’s registered office or factory, in particular in order to verify that the object of the Order is performed in accordance with the Agreement and these GTCP.
 11. In case of suspicion that the object of the Order does not meet the terms of the Contract in terms of the materials used HML Nosewicz has the right to pass a sample of the ordered goods for testing in a specialized chemical laboratory. In case of non-compliance of the ordered goods with the Order or GTCP or technical standards, the Supplier shall reimburse the costs of the laboratory examination,
  incurred by HML Nosewicz.

§ 9. FINAL PROVISIONS

 1. These General Terms and Conditions of Purchase are an integral part of the Contract concluded between the Supplier and Ordering Party. In the event of conflict or inconsistency, the content of the Order is decisive.
 2. In matters not regulated herein the relevant provisions of the Civil Code shall apply.
 3. The application of the provisions of the Vienna Convention of 11 April 1980 on the international sale of goods shall be excluded.
 4. Without prior written consent of the Ordering Party the Supplier shall not be entitled to transfer to another person rights under the Contract, or encumber rights and obligations arising from the realization of the Contract.
 5. HML Nosewicz is entitled to transfer rights and obligations arising from guarantee and statutory warranty provided by the Supplier onto third party.
 6. The Supplier is obliged to give prompt written notice to HML Nosewicz concerning any change of registered office and correspondence address. No notice means that deliveries made to the addresses indicated in the Order or in the signed Contract are considered to be effective.
 7. Any offers, Orders, Contracts, and these GTCP are subject to the law of the country with jurisdiction over the registered office of HML Nosewicz (Polish law).
 8. Any dispute between HML Nosewicz and the Supplier under the Contract shall be settled by a court of competent for HML Nosewicz’s registered office, without prejudice to HML Nosewicz’s right to bring an action before a court which would be competent in the absence of choice of court in accordance with this point.
 9. For the purposes of these GTCP, making declaration by fax or email as be considered equivalent to the written form, however this does not apply to statements of rescinding the Contract or termination of the Contract.
 10. HML Nosewicz may amend these GTCP. Any amends and additions hereto shall be made in writing (which also means in the form of electronic text) under pain of nullity and require announcement on the website www.hmlnosewicz.pl. Amendments to the General Conditions of Purchase do not apply to the Agreements concluded before the date of their announcement on the website.