Firma HML Nosewicz zajmuje się projektowaniem urządzeń ciśnieniowych, w tym indywidualnym projektowaniem konstrukcji na podstawie dostarczonych wytycznych. Dodatkowy obszar naszych działań to także projektowanie konstrukcji bezciśnieniowych. Jeśli zachodzi konieczność, konsultujemy niezbędną dokumentację z właściwą jednostką notyfikowaną. Wieloletnie doświadczenie wyniesione z przemysłu wpływa na tworzenie optymalnych konstrukcji, adekwatnych do możliwości technologicznych naszego, jak i docelowego zakładu, w którym będzie wykorzystywane urządzenie.

W tym segmencie działalności obowiązują określone warunki techniczne, jakie muszą spełniać urządzenia ciśnieniowe. Działalność projektowa firmy HML Nosewicz obejmuje obliczanie, konstruowanie (w tym dołączenie dokumentacji koncesyjnej, warsztatowej i paszportowej) przy zastosowaniu standardów: ASME, ANSI, API, AD Merkblatt, DIN, EN, UDT, TEMA. Głównymi narzędziami, które biorą udział w procesie projektowania są VVD (Visual Vessel Design) oraz SolidEdge. Dotyczy to zbiorników, aparatury i urządzeń według wymienionych klasyfikacji. VVD jest programem służącym do projektowania urządzeń ciśnieniowych, który znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle rafineryjnym, chemicznym i spożywczym. Program ten jest uznawany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) i przez ponad 40 jednostek notyfikujących. Z tego programu skorzystały największe przedsiębiorstwa, takie jak Orlen, Rafako, BE&K Europe, Chemet, Prochem, Energoprojekt, Seco/Warwick i wiele innych. Z kolei SolidEdge to parametryczny, hybrydowy system CAD 3D wykorzystywany do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów i zespołów elementów urządzeń ciśnieniowych oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej.

HML Nosewicz może zaproponować między innymi urządzenia ciśnieniowe podlegające UDT, takie jak zbiorniki ciśnieniowe UDT projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla urządzeń ciśnieniowych. UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego to instytucja państwowa i jednostka notyfikowana prowadząca działalność certyfikacyjną, która została powołana, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. HML Nosewicz może zapewnić, że zaprojektowane urządzenia ciśnieniowa, takie jak zbiorniki ciśnieniowe są w pełni zgodne z przepisami o dozorze technicznym, dzięki czemu otrzymują pozytywną ocenę UDT.

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe to urządzenia szeroko wykorzystywane w produkcji przemysłowej. Ich konstrukcja oraz materiał, z którego są wykonane, zależą przede wszystkim od typu urządzenia ciśnieniowego oraz jego przeznaczenia. Firma HML Nosewicz zajmuje się produkcją trwałych i wytrzymałych zbiorników ciśnieniowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest niezbędnym certyfikatem. Oprócz standardowych wymogów, wszelkie dodatkowe parametry konsultowane są z klientem, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Poniżej wymienione są oferowane zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą 97/23/WE (PED), 87/ 404/ EWG (SPVD), Sound Engineering Practice (SEP) na potrzeby produkcji jednostkowej i seryjnej, według przepisów: PN-EN 13445, AD - MERKBLATT, WUDT/UC/2003.

Hydrofory - hydrofor to zbiornik ciśnieniowy z jedną lub większą ilością pomp i presostatem. Całość zbiornika ciśnieniowego uzupełniona jest o zawory odcinające, zwrotne oraz zawór bezpieczeństwa. Urządzenie to służy do zapewnienia stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Wymienniki płaszczowo-rurowe - tego rodzaju urządzenia składają się z cylindrycznego płaszcza, w którym przebiegają rury cienkościenne. Wymiennik płaszczowo-rurowy służy do precyzyjnej wymiany ciepła pomiędzy mediami i ma szerokie zastosowanie w przemyśle.
Wymienniki płytowe – jest to wymienniki ciepła składające się z rzędu płyt, pomiędzy którymi przepływają płyny wymieniając między sobą ciepło.
Wężownice - urządzenia o podwójnym zastosowaniu, do grzania jak i chłodzenia, wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, takich jak energetyka, górnictwo, browarnictwo czy przemysł chemicznych. Wężownice stosowane są na przykład w zbiornika solarnych, piecach centralnego ogrzewania i podgrzewaczach ciepłej wody.
Autoklawy – autoklaw to hermetycznie zamknięty, ogrzewany zbiornik wykorzystywany w procesach chemicznych. Ciśnienie w autoklawie ogranicza automatyczny zawór ciśnieniowy. Zwiększone ciśnienie wewnątrz autoklawu umożliwia osiągnięcie wyższej temperatury wody niż przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym.
Zbiorniki jedno i dwupłaszczowe - urządzenia pozwalające na bezpieczne magazynowanie i dystrybucję surowców. Stosowaną są głownie w zakładach przemysłowych.
Zbiorniki LPG - specjalny rodzaj zbiorników do magazynowania gazu LPG, czyli mieszaniny propanu-butanu mającego zastosowanie w pojazdach mechanicznych, które wyposażone są w instalację gazową. W zależności od wielkości silnika pojazdu, a także spalania i wymaganego zasięgu, produkuje się zbiorniki LPG różnego typu i rozmiarów.
Podgrzewacze wysokoprężne – jest to rodzaj podgrzewaczy stosowany zwłaszcza w energetyce cieplnej.

Suszarka - urządzenie ciśnieniowe - SF203.4 4

Znajdź nas

Kontakt

Zakład Mechaniczny HML NOSEWICZ

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wiejska 71
Tel: + 48 89 767 39 91; 767 20 38
Fax: + 48 89 767 03 90
e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl

Producent zbiorników HML Nosewicz