RODO

Administratorem  danych osobowych jest Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Sp. J. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Wiejska 71, adres e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl; tel. kontaktowy:  89 767 20 38; 89 767 39 91.Zakres danych osobowych, cele i czas ich przetwarzania: Dane identyfikacyjne i adresowe, NIP, nr telefonu i e-mail – do realizacji zamówienia i dostawy do klienta. Czas przetwarzania:  zgodnie z przepisami wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument sprzedaży. Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku sprzedaży i dostawy stanowi zamówienie Klienta (Art. 6 ust. 1 b RODO) oraz ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług , ustawa o podatku od osób fizycznych. Nr telefonu i adres e-mail – do informowania o ofercie (marketing) Czas przetwarzania: do czasu odwołania zgody lub do czasu zakończenia działalności przez administratora danych. Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku działań marketingowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 a RODO). Źródło pozyskania danych osobowych – od osób, których dane osobowe dotyczą Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do uzyskania nieodpłatnej kopii danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, zażądania przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie tych celów. Dane udostępnione administratorowi danych  i opisane w pkt. 2 nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom/osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione administratorowi danych  i opisane w pkt. 2 nie podlegają  i nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.